Βρίσκεστε εδώ: Ποιότητα - Ασφάλεια - Περιβάλλον / Περιβαλλοντική Πολιτική
 
Περιβαλλοντική Πολιτική
Η Διοίκηση της εταιρίας ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της στο περιβάλλον, τόσο κατά την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, όσο και κατά την λειτουργία της, μέσω της θέσπισης νέων και σύγχρονων υψηλών προδιαγραφών, καθώς και της διατήρησης των εκάστοτε στοχεύσεών της, όπως επίσης και της αδιάλειπτης εφαρμογής του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.

Πρωταρχικός και απώτερος στόχος της εταιρίας είναι η παροχή και η διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας κατά την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων της, στα εργοτάξια και στις εγκαταστάσεις της, με την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου και των συμβατικών της απαιτήσεων, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα προκαλέσει ρύπανση ή θα βλάψει καθοιοδήποτε τρόπο το περιβάλλον.

Η ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί η ίδια να προκαλεί άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεσμεύεται:

 • Να συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, τους κώδικες πρακτικής και κανονισμούς και να θέτει η ίδια αυστηρές απαιτήσεις, όπου η υπάρχουσα νομοθεσία δεν επαρκεί για να προστατέψει το περιβάλλον.
 • Να προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της τόσο κατά τις συνήθεις εργασίες, όσο και για τις περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, λαμβάνονταςε υπόψη όλο τον κύκλο ζωής των έργων.
 • Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και επικινδυνότητα.
 • Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενημέρωση, στους εργαζόμενους ώστε να έχουν περιβαλλοντική συμπεριφορά και αντίστοιχο έλεγχο των εργασιών τους.
 • Να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα και να αυξάνει την επανάχρηση και την ανακύκλωση στα γραφεία και τα εργοτάξιά της.
 • Να διασφαλίζει βιώσιμη χρήση πόρων, μέσω της υπεύθυνη χρήσης ενέργειας, καυσίμων και νερού.
 • Να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες, κατά το σχεδιασμό των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων, για τα έργα που αναλαμβάνει.
 • Να προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και να κοινοποιεί περιοδικά την πρόοδό της.
 • Να παρέχει επαρκείς πόρους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Να παροτρύνει όλους να συμμετέχουν στην αποφυγή δημιουργίας κι ελαχιστοποίηση των επισφαλών συνθηκών, ώστε κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται στις διοικητικές ή κατασκευαστικές διεργασίες της εταιρίας, να βοηθά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Να επικοινωνεί τη δέσμευσή της για το περιβάλλον στους εργαζόμενους, προμηθευτές, υπεργολάβους, πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.