Βρίσκεστε εδώ: Ποιότητα - Ασφάλεια - Περιβάλλον / Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας
 
Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας
Η Διοίκηση της εταιρίας ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων στην Υγεία & Ασφάλεια, τόσο κατά την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, όσο και κατά την λειτουργία της, μέσω της θέσπισης και της διατήρησης υψηλών προδιαγραφών, καθώς και της εφαρμογής του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007.

Πρωταρχικός και απώτερος στόχος της εταιρίας είναι η παροχή και η διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας κατά την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων της, στα εργοτάξια και στις εγκαταστάσεις της, με την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου και των συμβατικών της απαιτήσεων, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων και τρίτων ή/και το περιβάλλον.

Πρόθεση της εταιρίας είναι να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας και για το σκοπό αυτό δεσμεύεται:

- Για την πρόληψη των τραυματισμών, των ασθενειών και των δυσμενών περιστατικών Υγείας & Ασφάλειας που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας και θα μπορούσαν να βλάψουν το προσωπικό της, το προσωπικό υπεργολάβων στα έργα που αναλαμβάνει, ή τους τρίτους

- Για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και την παροχή όλων των σχετικών οδηγιών για τη χρήση του, καθώς και για την συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της

- Για τη συμβολή και συμμετοχή κατάλληλου και ικανού προσωπικού, με την απαραίτητη τεχνογνωσία και πληροφόρηση, σε όλα τα επίπεδα και τις ομάδες έργων της ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ

- Για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, οι οποίες έχουν εφαρμογή στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρίας

- Για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης Υγείας & Ασφάλειας στους εργαζόμενους

- Για την προστασία των εργαζομένων της, μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών και διαδικασιών λειτουργίας που παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια

- Για την παροχή των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να πραγματοποιεί τους στόχους που θέτει για την Υγεία και την Ασφάλεια και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας

- Για την παρότρυνση όλων να συμμετέχουν στην αποφυγή δημιουργίας κι ελαχιστοποίηση των επισφαλών συνθηκών, ώστε κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται στις διοικητικές ή κατασκευαστικές διεργασίες της εταιρίας, να βοηθά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

- Για τη γνωστοποίηση της δέσμευσής της για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους προμηθευτές και υπεργολάβους, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.