Βρίσκεστε εδώ: Αρχική / Υπό κατασκευή Έργα / Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλότ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές: ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλότ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές: ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

 
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση μίας καλωδιακής γραμμής 150 kV XLPE για τη διασύνδεση του ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με το Κέντρο Διανομής ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ μήκους 12.500 m και μίας καλωδιακής γραμμής 150 kV XLPE για τη διασύνδεση του Κέντρου Διανομής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με το Κέντρο Διανομής ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ μήκους 4.800 m.

Συνολικό μήκος καλωδιακών γραμμών του Έργου: 17.300m.

Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες:

  • Εκσκαφές χαντακιών τυπικής διατομής πλάτους 0,80m και βάθους 1,60m. Κατά περίπτωση, οι διαστάσεις μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τα εμπόδια που θα συναντώνται.
  • Εκσκαφές λάκκων για τις συνδέσεις των καλωδίων.
  • Εγκιβωτισμός των σωληνώσεων με σκυρόδεμα, όπου πρόκειται να διέλθουν τα καλώδια.
  • Τοποθέτηση τριών καλωδίων ισχύος υψηλής τάσης 150kV, καθώς και καλώδια των ασθενών ρευμάτων που χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες (οπτικές ίνες, πιλότ).
  • Συναρμολόγηση των συνδέσεων των καλωδίων εντός των λάκκων και στα άκρα των γραμμών εντός των υποσταθμών.
  • Επαναφορά (επίχωση χαντακιών και φρεατίων) με αδρανή υλικά.
  • Επαναφορά ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
  • Τελικές δοκιμές και παράδοση του Έργου «με το κλειδί στο χέρι».


Συμβατικό τίμημα: : 8.890.000,00 €

Κ.τ.Ε.: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης εργασιών: 2015 – 2017