Βρίσκεστε εδώ: Home Page / Πρόσφατα έργα / Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου στο Pego Πορτογαλίας

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου στο Pego Πορτογαλίας

 
Κ.τ.Ε.: ElecGas S.A.

EPC Contractor: SIEMENS Aktiengesellschaft Osterreich GmbH


Αντικείμενο εργασιών:

- Αναλυτική μελέτη, προμήθεια, προκατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία των Διασυνδετικών Συστημάτων Σωληνώσεων Υψηλής και Χαμηλής Πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων αυτών.
- Αναλυτική μελέτη, προμήθεια, ανέγερση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου.
- Αναλυτική μελέτη, προμήθεια, προκατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία των Συστημάτων Σωληνώσεων του Ατμοστρόβιλου, του Αεριοστρόβιλου και της Γεννήτριας, συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων αυτών.


Συνολική διάρκεια εκτέλεσης εργασιών: 19 μήνες (2009 – 2010)

Συμβατικό τίμημα: 23.000.000,00 €