Βρίσκεστε εδώ: Ποιότητα - Ασφάλεια - Περιβάλλον / Πολιτική Ποιότητας
 
Πολιτική Ποιότητας
Η εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ, με την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη λειτουργία βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, δεσμεύεται για την αποτελεσματική διεκδίκηση, δρομολόγηση, οργάνωση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει, με γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε όλα τα επίπεδα, την ανταπόκριση στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των προδιαγραφών.

Η Διοίκηση της ΑΤΕΡΜΩΝ φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση, εφαρμογή, ενσωμάτωση και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και δεσμεύεται για την ενεργή υποστηριξη της και τη παροχή επαρκών πόρων για τη λειτουργία και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της ΑΤΕΡΜΩΝ έχει σχεδιαστεί με στόχο:

 • την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει εντός χρονοδιαγράμματος και με βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος
 • τη χρονική, οικονομική και ποιοτική παρακολούθηση των έργων βάσει των απαιτήσεων του συστηματος διαχείρισης ποιότητας, της εκάστοτε σύμβασης, των προδιαγραφών και του συμφέροντος της εταιρίας.
 • την ελάττωση του κόστους εκτέλεσης των έργων, μέσω σωστού σχεδιασμού και περιοδικής αναμόρφωσης των δράσεών της

Οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί της εταιρείας μας είναι:

 • Επαρκής κατανόηση των απαιτήσεων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και ειδικότερα του εκάστοτε πελάτη.
 • Δημιουργία υποδομής τεχνογνωσίας στην Εταιρία και η μεταφορά της από έργο σε έργο.
 • Επεξεργασία των παραπόνων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και δρομολόγηση και παρακολούθηση των κατάλληλων ενεργειών.
 • Μείωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται τόσο κατά την εκτέλεση των έργων όσο και κατά τη λειτουργία της Εταιρίας.
 • Επεξεργασία στοιχείων ποιότητας της Εταιρίας και στατιστική ανάλυσή τους για την διαμόρφωση καλύτερης εικόνας για την πορεία των έργων.
 • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο που δραστηριοποιείται (νομοθετικές, τεχνολογικές, ευκαιρίες αναπτυξης κλπ).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν, ώστε να διατηρείται υψηλό επίπεδο ειδικευσης.
 • Κοινοποίηση σκοπών και στόχων στους εργαζομένους και υποστηριξη ώστε ο καθένας να μπορει να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα του συστηματος διαχείρισης στο βαθμό που του αναλογεί.
 • Ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων, αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της και της εκτέλεση των έργων της.