Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Θίσβης

Κ.τ.Ε.: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.

Αντικείμενο εργασιών:

– Προμήθεια, επίβλεψη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία Εναέριας Γ.Μ. (OHTL) Διπλού Κυκλώματος Δίδυμου Αγωγού 400 KV για τη Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Θίσβης.

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης εργασιών: 2009 – 2010

Συμβατικό τίμημα: 13.000.000,00 €