Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και πλήρη κατασκευή της εναέριας Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και πλήρη κατασκευή της εναέριας Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου, καθώς και των απαιτούμενων παραλλαγών λόγω διασταυρώσεων επί
των Γ.Μ.150kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Μεγαλόπολης ΙΙ και Γ.Μ.150kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Υ/Σ Μεγαλόπολη Ι.
Αρ. Σύμβασης : ΔΕΑ – 99594
(ΚΞ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – INTRAKAT ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 50%)

Ιδιοκτήτης Έργου

ΑΔΜΗΕ

Περιοχή

ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΑΧΑΪΑ

Συμβατική Τίμημα

26.075.500

Συμβατικές Ημερομηνίες

2019 – 2021

Ημερομηνία Παράδοσης

2021